Правилник

Правилник о критеријумима за стицање признања – Повеља истакнутог уметника, односно истакнутог стручњака у култури завичаја Средње Колубаре и Шумадијске Колубаре 

Критеријуми за стицање Повеље истакнутог стручњака у култури у области истраживања, заштите и коришћења културног наслеђа завичаја ,библиотечко-информационе делатности, књиге и књижевности (стваралаштво, издаваштво, књижарство, преводилаштво) ликовне и примењене уметности, визуелне уметности и архитектуре

Предмет Правилника

Члан 1.

Овим правилником утврђују се критеријуми за стицање Признаља Повеља истакнутог уметника, односно истакнутог стручњака у култури завичаја Средње Колубаре и Шумадиске Колубаре(општине: Лајковац,.Мионица, Лазаревац и Љиг)

Заједнички критеријуми за стицање статуса истакнутог уметника, односно истакнутог стручњака у култури Завичаја

Члан 2.

Заједнички критеријуми за стицање Повење истакнутог уметника, односно истакнутог стручњака у култури завичаја су:

1) континуитет уметничког рада, односно рада у култури и континуитет у обављању уметничке, односно културне делатности као основне и претежне током последњих 20 година доказаног уметничког стваралаштва,аутора који живе и стварају на подручју Средње Колубаре и Шумадијске Колубаре.

2) неспорна и вишеструко потврђена вредност уметничког доприноса култури;

3) награде и признања у областима у којима постоје, при чему се мора водити рачуна о томе да је број могућих награда врло различит у појединим областима;

4) позитиван суд стручне јавности за области где таква могућност постоји;

5) позитивно мишљење одговарајућег репрезентативног удружења и стручне критике .

6) да је предмет стваралаштва ,истраживања и заштите културног наслеђа и културне баштина завичаја.

Критеријуми за стицање Повеље истакнутог стручњака у култури у области истраживања, заштите и коришћења културног наслеђа завичаја 

Члан 3.

Критеријуми за стицање статуса истакнутог стручњака у култури у области истраживања, заштите и коришћења културног наслеђа су:

– да је највећи део професионалне каријере остварио/реализовао у области истраживања, заштите и коришћења културног наслеђа, поштујући етички кодекс и примењујући највише стручне стандарде,

– да је као аутор осмислио и реализовао већи број сложених и целовитих пројеката (радова) и/или програма у области истраживања, документовања, заштите, презентовања, едуковања, популаризовања и коришћења културног наслеђа завичаја ,

– да је аутор монографија или већег броја научно-истраживачких или теоријско-стручних радова објављених у домаћој и/или међународној, стручној и/или научној периодици у одговарајућој области истраживања, документовања, заштите, презентовања, едуковања, популаризовања и коришћења културног наслеђа завичаја,

– да је његов стручни рад пропраћен позитивним оценама стручне јавности у одговарајућим монографијама, зборницима и стручним периодичним публикацијама (консултован, презентован, цитиран),

– да је учествовао у већем броју домаћих и/или међународних научних и/или стручних скупова са ауторским радовима из области истраживања, документовања, историје и теорије конзервације, заштите, презентовања, едуковања, популаризовања и коришћења културног наслеђа завичаја ,

– да је својим радом дао значајан допринос унапређењу теорије, методологије, документовања, презентовања, техничко-технолошких поступака/метода, примене материјала, правне регулативе у области истраживања, документовања, заштите, презентовања, едуковања, популаризовања и коришћења културног наслеђа завичаја ,

– да је за изузетан допринос унапређењу струке награђен неком од награда домаћих и/или међународних струковних удружења, организација и институција.

Критеријуми за стицање Повеље истакнутог стручњака у култури завичаја у области библиотечко-информационе делатности

Члан 4.

Критеријуми за стицање статуса истакнутог стручњака у култури завичаја  у области библиотечко-информационе делатности јесу:

– велики број објављених радова у домаћој и иностраној стручној литератури који представљају допринос развоју библиотечко-информационе делатности,

– објављене значајне монографије из области библиотекарства и информационих наука,

– учешће са излагањем на значајним домаћим и међународним стручним скуповима,

– руковођење значајним домаћим и међународним пројектима из области библиотекарства и информационих наука,

– награде и признања домаћих ,републичких и завичајбих) и иностраних стручних удружења, организација и институција 

Критеријуми за стицање Повеље истакнутог уметника завичаја , односно истакнутог стручњака у култури у области књиге и књижевности (стваралаштво, издаваштво, књижарство, преводилаштво)

Члан 5.

1) Критеријуми за стицање статуса истакнутог уметника у култури у области књиге и књижевности су:

(1) Књижевно стваралаштво:

– четири објављене књиге из области поезије, прозе или есејистике, односно 800 објављених ауторских страна из области прозе или есејистике, или 5000 објављених стихова, а уколико је реч о драмском писцу шест дела изведених у професионалним позориштима, или 15 драмских дела изведених на радију или телевизији, или шест објављених драмских дела. Уметнички домет наведених дела мора бити висок и мора доприносити угледу  завичајне и националне књижевности и културе,

– дела заступљена у изборима и антологијама српске и југословенске поезије, прозе или драме,

– позитивне оцене критичке јавности објављене у зборницима, монографијама, стручним периодичним публикацијама и јавним гласилима,

– дела уврштена у програме образовања, од основног до високошколског образовног нивоа,

– појединачна, изабрана или сабрана дела преведена на стране језике и објављена у иностранству,

– дела у антологијама и изборима српске, југословенске и светске књижевности објављена на страним језицима у иностранству,

– преводи појединих дела објављени у књижевним листовима, часописима и другим релевантним публикацијама у иностранству,

– позитивне оцене иностраних критичара о преведеном делу,

– уметнички рад треба да буде награђен неком од следећих награда у Републици Србији, и то: Републичка награда, НИН-ова награда за роман године, Награда града Београда/Октобарска награда града Београда, Андрићевa наградa, Награда Милан Ракић (до 2001. године), Награда Васко Попа, Змајева награда, Награда Бранко Миљковић, Награда Бранко Ћопић, Награда Стеван Сремац, Награда Скендер Куленовић, Награда Биљана Јовановић, Дисова награда, Награда Змајевих дечјих игара, Награда Жичка хрисовуља, Награда Меша Селимовић, Награда Бора Станковић, Награда Десанка Максимовић, Награда Радоје Домановић, или вредним међународним наградама,те наградама опшине са територије Средње Колубаре и ШумадијСКЕ кОЛУБАРЕ.

(2) Књижевно преводилаштво:

– 10 преведених књига из области поезије, белетристике, драме или есејистике, или 2400 ауторских страна прозног превода, односно 14400 преведених стихова,

– преведена дела морају поседовати високу уметничку вредност и морају бити значајна у светским оквирима или у оквирима културе из које потичу,посебно ће се узимати у обзир дела која се односе на културу Средње Колубаре и Шумадијске КОЛУБАРЕ.

– превод мора бити изведен по највишим преводилачким стандардима и, кад је реч о уметничкој прози и поезији, мора верно преносити уметнички утисак који поменута дела остављају на језику на ком су написана, а кад је реч о филозофији, теорији и есејистици, мора верно преносити ауторову мисао,

– преводилачки рад треба да буде награђен неком од следећих награда у Републици Србији, и то: Републичка награда, Награда града Београда/Октобарска награда града Београда, Награда Милош Ђурић, Награда за животно дело, Награда Михаило Ђорђевић, Награда Јован Максимовић, Награда Радоје Татић, Награда Бранко Јелић, Награда Иванка Павловић, Награда Александар Спасић, Награда Лаза Костић, вредним међународним наградама,те наградама Опоштина Средње Колубаре и Шумадијске  Колубаре 

Уколико је преведено дело од изузетног значаја за светску и домаћу културу и уколико су за његово превођење били потребни вишегодишње проучавање материјала, припрема и рад, статус истакнутог уметника може бити, уз адекватно образложење и стручну препоруку репрезентативног удружења, додељен и преводиоцу који до тог тренутка, стицајем околности, није добио поменуте награде или чији опус садржи мање од 10 књига или мање од 2400 ауторских страна или 14400 стихова.

За доделу Повеље истакнутог уметника из области књижевног превођења могу бити узети у обзир и следећи услови:

– изворни текстови о темама с подручја страних књижевности и култура и вишегодишњи рад на представљању домаћој јавности значајних достигнућа, трендова и токова у страним књижевностима и културама,

– изворни текстови из теорије књижевног превођења;

2) Критеријуми за стицанје почасног звања  истакнутог стручњака у култури у области књиге и књижевности јесу:

(1) Књижевно стваралаштво:

– четири објављене књиге, односно 600 објављених ауторских страна из области књижевне теорије, историје књижевности и других научних дисциплина у области књижевности, филозофије или теорије хуманистичких дисциплина. Вредност наведених дела мора бити висока и мора доприносити угледу националне културе и културе завичаја.

– дела преведена на стране језике и објављена у иностранству.

Књижевна дела морају се одликовати оригиналношћу и њихов утицај на област којом се баве мора бити несумњив.

Потребно је да се цитати из ауторових дела налазе у позитивном контексту код других еминентних стручњака из одговарајућих области.

Књижевна дела треба да буду награђена неком од следећих награда у Републици Србији, и то: Републичка награда, Награда Ђорђе Јовановић, Награда Милан Богдановић, Награда града Београда/Октобарска награда града Београда, или вредним међународним наградама,Наградама општина завичаја.

Приликом разматрања могућности да се кандидату из области књижевног стваралаштва додели  награде истакнутог уметника Завичаја , односно истакнутог стручњака у култури узимаће се у обзир уреднички рад писаца и стручњака за књижевност на најбољим књижевним библиотекама и едицијама, и у најбољим књижевним часописима и листовима (Летопис Матице српске, Дело, Књижевност, Писмо, Књижевна реч до краја 1993, Реч до краја 1998, Књижевна критика, Градац, Поља, Поезија, Мостови, Повеља, Градина, Кораци, Књижевни магазин, Руски алманах, Књижевне новине до 2001 године, Књижевни лист);

(2) Књижевно преводилаштво:

– 600 ауторских страна објављених стручних текстова којима се домаћој јавности представљају значајна достигнућа, трендови и токови у страним књижевностима и културама. Текстови морају бити објављени или у облику књига или у периодичним публикацијама и морају поседовати високу научну или теоријску вредност. Уколико је реч о публикацијама у јавним гласилима или средствима јавног информисања, текстови морају бити написани стручно али популарно и морају поседовати високу информативну вредност,

– 700 објављених ауторских страна текстова из теорије књижевног превођења или из историје стране књижевности која је предмет проучавања дотичног стручњака у култури.

Приликом доделе почасног звања истакнутог стручњака у култури стручњаку у култури из области књижевног превођења може бити узета у обзир комбинација критеријума, а уколико се стручњак у култури из области књижевног превођења, поред своје основне делатности, бави и књижевним превођењем у ужем смислу речи, узеће се у обзир и критеријуми за доделу статуса истакнутог уметника – књижевног преводиоца из члана 5. тачка 2. овог правилника;

(3) Издаваштво:

1) За издавача, уредника и уредника периодичне публикације:

– да је током своје издавачке или уредничке каријере објавио или уредио 50 вредних књига из области прозе, поезије, есејистике, филозофије или теорије хуманистичких дисциплина, или 15 стручних или уметничких периодичних публикација,

– наведена дела морају се одликовати високом уметничком или научном вредношћу и морају доприносити обогаћивању завичајне културе,

– да је током своје издавачке или уредничке каријере добио неку од вредних награда које се додељују за издавачку делатност у Републици Србији, и то: Награда Глигорије Возаревић, Награда Београдског сајма за издавача године, Награда Београдског сајма за издавачки подухват године, Награда Новосадског сајма Лаза Костић за издавачки подухват, или вредне међународне награде,општинске награде завичаја.;

2) За техничког уредника:

– да је током своје уредничке каријере технички уредио 100 вредних књига из области прозе, поезије, есејистике, филозофије или теорије хуманистичких дисциплина, или 20 стручних или уметничких периодичних публикација,

– наведена дела морају се одликовати високом уметничком или научном вредношћу и морају доприносити обогаћивању домаће културе;

3) За лектора:

– да је током своје лекторске каријере лекторисао 100 вредних књига, односно 20.000 објављених страна из области прозе, поезије, есејистике, филозофије или теорије хуманистичких дисциплина, или 50 стручних или уметничких периодичних публикација,

– наведена дела морају се одликовати високом уметничком или научном вредношћу и морају доприносити обогаћивању завичајне културе.

Члан 6.

Критеријуми за стицање Повеље  истакнутог уметника, односно истакнутог стручњака у култури у области ликовне и примењене уметности, визуелне уметности и архитектуре

Члан 7.

1. Критеријуми за стицање статуса истакнутог уметника у култури у области ликовне и примењене уметности, визуелне уметности и архитектуре јесу:

1) Ликовно стваралаштво:

– ретроспективна изложба или мултимедијска презентација у музејској или галеријској институцији од националног значаја за Републику Србију,

– шест учешћа на колективним изложбама у музејској или галеријској институцији или на манифестацијама од националног значаја за Републику Србију,

– дела у колекцији музеја или галерије од националног значаја за Републику Србију,

– три реализована дела монументалних димензија (споменик, мозаик, фреска, скулптура, слика и сл.),

– учешће на групним изложбама које антологијски представљају ликовно или мултимедијско стваралаштво Србије у музејским установама у иностранству,

– уметнички рад ликовног ствараоца треба да буде пропраћен позитивним одзивима критичке јавности објављеним у стручним периодичним публикацијама, монографијама или средствима јавног информисања,

– уметнички рад ликовног ствараоца треба да буде награђен неком од награда у Републици Србији, и то: Републичка награда, Награда Октобарског салона, Награда града Београда/Октобарска награда града Београда,Златна значка КПЗ, Награда Политике из Фонда Владислав Рибникар, награда на смотрама професионалних удружења (УЛУС и УЛУВ), Награда Иван Табаковић, награда на некој од периодичних манифестација од националног значаја за Републику Србију, или вредним међународним наградама, те наградама општине завичаја;

2) Примењена уметност:

(1) Примењена архитектура (уметничко обликовање архитектонских објеката, предмета унутрашњег и спољашњег простора)

– 20 реализованих пројеката,

– ретроспективна изложба у музејској или галеријској институцији од националног значаја за Републику Србију,

– шест учешћа на колективним изложбама у музејској или галеријској институцији или на манифестацијама од националног значаја за Републику Србију,

– 10 награђених пројеката на конкурсима из области ентеријера, просторног унутрашњег и спољашњег обликовања, предмета ентеријера;

(2) Индустријски дизајн:

– осам већих или 16 мањих реализованих пројеката,

– две објављене – усвојене истраживачке студије из области индустријског дизајна,

– ретроспективна изложба у музејској или галеријској институцији од националног значаја за Републику Србију,

– осам откупљених дела на основу конкурса или одлуке стручног жирија

– дела откупљена за музејске или галеријске институције од националног значаја за Републику Србију,

– шест излагања уникатних уметничких радова на колективним изложбама у музејској или галеријској институцији или на манифестацијама од националног значаја за Републику Србију,

– учешће на групним изложбама које антологијски представљају индустријски дизајн Србије у музејским установама у иностранству;

(3) Графички дизајн:

– 30 реализованих већих пројеката,

– 10 објављених⁄усвојених истраживачких студија,

– ретроспективна изложба у музејској или галеријској институцији од националног значаја за Републику Србију,

– 12 откупљених дела на основу конкурса или одлуке стручног жирија,

– дела откупљена за музејске или галеријске институције од националног значаја за Републику Србију,

– шест излагања уникатних уметничких радова на колективним изложбама у музејској или галеријској институцији или на манифестацијама од националног значаја за Републику Србију,

– учешће на групним изложбама које антологијски представљају графички дизајн Србије у музејским установама у иностранству;

(4) Визуелне комуникације:

– 20 реализованих већих пројеката,

– ретроспективна изложба у музејској или галеријској институцији од националног значаја за Републику Србију,

– 20 излагања на колективним жирираним изложбама,

– 12 откупљених дела на основу конкурса или одлуке стручног жирија,

– дела откупљена за музејске или галеријске институције од националног значаја за Републику Србију,

– две самосталне изложбе у музејској или галеријској институцији од националног значаја за Републику Србију,

– шест излагања уникатних уметничких радова на колективним изложбама у музејској или галеријској институцији или на манифестацијама од националног значаја за Републику Србију,

– учешће на групним изложбама које антологијски представљају Републику Србију у музејским установама у иностранству;

(5) Илустрација:

– 120 објављених дела (илустрације за књиге, опрема књиге, идејно решење плаката, опрема каталога),

– ретроспективна изложба у музејској или галеријској институцији од националног значаја за Републику Србију,

– 50 излагања на колективним жирираним изложбама,

– 18 откупљених дела на основу конкурса или одлуке стручног жирија за музеје, галерије и друге институције у области културе,

– шест излагања на колективним изложбама у музејској или галеријској институцији или на манифестацијама од националног значаја за Републику Србију,

– учешће на групним изложбама које антологијски представљају Србију у музејским установама у иностранству;

(6) Карикатура:

– 120 реализованих радова објављених у средствима јавног информисања,

– три објављене књиге, мапе, тематске целине,

– 15 самосталних изложби,

– 50 излагања на колективним жирираним изложбама,

– 18 откупљених дела на основу конкурса или одлуке стручног жирија за музеје, галерије и друге институције у области културе;

(7) Примењена графика:

– 12 реализованих већих пројеката,

– 15 самосталних изложби у галерији,

– 50 излагања на колективним жирираним изложбама,

– 12 откупљених дела на основу конкурса или одлуке стручног жирија за музеје, галерије и друге институције у области културе,

– дела откупљена за музејске или галеријске институције од националног значаја за Републику Србију,

– две самосталне изложбе у музејској или галеријској институцији од националног значаја за Републику Србију, или

– шест излагања уникатних уметничких радова на колективним изложбама у музејској или галеријској институцији или на манифестацијама од националног значаја за Републику Србију,

– учешће на групним изложбама које антологијски представљају Републику Србију у музејским установама у иностранству;

(8) Примењено сликарство:

– шест реализованих већих пројеката,

– 15 самосталних изложби,

– 50 излагања на колективним жирираним изложбама,

– 10 откупљених већих дела на основу конкурса или одлуке стручног жирија за музеје, галерије и друге институције у области културе,

– дела откупљена за музејске или галеријске институције од националног значаја за Републику Србију,

– ретроспективна изложба у музејској или галеријској институцији од националног значаја за Републику Србију,

– шест излагања уникатних уметничких радова на колективним изложбама у музејској или галеријској институцији или на манифестацијама од националног значаја за Републику Србију,

– пет реализованих монументалних дела (фреска, мозаик, витраж),

– учешће на групним изложбама које антологијски представљају сликарство Србије у музејским установама у иностранству;

(9) Уметничка фотографија:

– ретроспективна изложба у музејској или галеријској институцији од националног значаја за Републику Србију,

– осам самосталних изложби уникатне уметничке фотографије са 35 радова излагачког формата у галерији са уметничким саветом,

– 12 тематских целина реализованих у примарној фотографској технологији (фотографија, слајд и др.),

– 30 излагања уметничких уникатних радова на колективним жирираним изложбама,

– 12 откупљених дела на основу конкурса или одлуке стручног жирија за музеје, галерије, институције у области културе,

– дела откупљена за музејске или галеријске институције од националног значаја за Републику Србију,

– шест излагања уникатних уметничких радова на колективним изложбама у музејској или галеријској институцији или на манифестацијама од националног значаја за Републику Србију,

– учешће на групним изложбама које антологијски представљају фотографску уметност Србије у музејским установама у иностранству;

(10) Уметничка керамика:

– 12 реализованих већих ауторских пројеката – колекције из области уникатне или индустријске керамике,

– ретроспективна изложба у музејској или галеријској институцији од националног значаја за Републику Србију,

– 10 самосталних изложби,

– 50 излагања уметничких уникатних радова на колективним жирираним изложбама,

– 10 колективних изложби у иностранству,

– учешће на 10 домаћих или иностраних симпозијума или колонија,

– 12 откупљених дела на основу конкурса или одлуке стручног жирија за музеје, галерије, институције у области културе,

– дела откупљена за музејске или галеријске институције од националног значаја за Републику Србију,

– шест излагања на колективним изложбама у музејској или галеријској институцији или на манифестацијама од националног значаја за Републику Србију,

– учешће на групним изложбама које антологијски представљају керамику Србије у музејским установама у иностранству;

(11) Примењена скулптура:

– осам откупљених дела на основу конкурса или одлуке стручног жирија за музеје, галерије, институције у области културе,

– осам самосталних изложби у галерији са уметничким саветом,

– 50 излагања на колективним жирираним изложбама,

– осам излагања на изложби скулптуре Простор,

– шест учествовања на значајним међународним изложбама,

– дела откупљена за музејске или галеријске институције од националног значаја за Републику Србију,

– две самосталне изложбе у музејској или галеријској институцији од националног значаја за Републику Србију,

– шест излагања уникатних уметничких радова на колективним изложбама у музејској или галеријској институцији или на манифестацијама од националног значаја за Републику Србију,

– пет реализованих монументалних дела или пет реализованих скулптура у простору,

– учешће на групним изложбама које антологијски представљају вајарство Србије у музејским установама у иностранству;

(12) Обликовање текстила и савремено одевање:

– 10 самосталних изложби,

– 35 излагања на колективним жирираним изложбама,

– 20 комерцијалних колекција (индустријска производња),

– 15 самосталних ауторских колекција премијерно представљених модном ревијом;

(13) Сценографија:

– сценографија за 12 дугометражних играних филмова,

– за 20 телевизијских филмова,

– за 30 кратких играних филмова у филмској производњи,

– за 30 кратких играних филмова у телевизијској производњи,

– за 30 анимираних или луткарских филмова,

– сценографија за 20 играних телевизијских серија односно телевизијских драма,

– сценографија за 40 позоришних представа,

– четири самосталне изложбе у галерији са уметничким саветом у Републици Србији или иностранству, или учешће на 30 групних изложби у галерији са уметничким саветом у Републици Србији, или иностранству;

(14) Костимографија:

– костимографија за 12 дугометражних играних филмова,

– за 20 телевизијских филмова,

– за 30 кратких играних филмова у филмској производњи,

– за 30 кратких играних филмова у телевизијској производњи,

– за 20 телевизијских серија,

– костимографија за 20 телевизијских драма,

– костимографија за 40 позоришних представа,

– најмање четири самосталне изложбе у галерији са уметничким саветом у Републици Србији или иностранству, или учешће на 30 групних изложби у галерији са уметничким саветом у Републици Србији, или иностранству;

(15) Конзервација и рестаурација:

– 18 реализованих значајних већих дела,

– пет објављених – усвојених пројеката у радовима на конзервацији неке споменичке, уметничке целине,

– пет самосталних изложби,

– 30 излагања на колективним жирираним изложбама,

– шест откупљених дела на основу конкурса или одлуке стручног жирија за музеје, галерије, институције у области културе,

– две самосталне изложбе у музејској или галеријској институцији од националног значаја за Републику Србију,

– пет излагања на колективним изложбама у музејској или галеријској институцији или на манифестацијама од националног значаја за Републику Србију.

Рад примењеног уметника треба да буде заступљен у сталним поставкама музеја, галерија и сличних установа.

Рад примењеног уметника треба да буде пропраћен позитивним одзивима критичке јавности објављеним у релевантним стручним периодичним публикацијама, монографијама или средствима јавног информисања.

Рад примењеног уметника треба да буде награђен на међународној изложби у иностранству или неком од награда у Републици Србији, и то (за све дисциплине): Републичка награда, Велика награда републичке заједнице и УЛУПУДС-а, Велика награда Србије за примењену уметност и дизајн, Награда УЛУПУДС-а за животно дело, Награда града Београда/Октобарска награда града Београда, Велика награда Мајске изложбе УЛУПУДС-а, Награда Политике из Фонда Владислав Рибникар, Награда Октобарског салона, Награда за дизајн Привредне коморе Београда, Награда на изложби Форма Нови Сад, или неком од награда које се додељују:

1) За архитектуру:

Награда за ентеријер Александар Шалетић, Награда Ранко Радовић;

2) За дизајн:

Награда Грифон, Награда Златни кључ на сајму намештаја, или награде на међународним изложбама и фестивалима дизајна (Дизајн у Србији, БИО бијенале индустријског обликовања Љубљана, ЗГРАФ Загреб, Варшава, Осака, Милано, Порторож);

3) За керамику:

Награда на Тријеналу керамике (Музеј примењене уметности, Београд, и Ликовни сусрет, Суботица), Награда на изложби Бијенале керамике, награда на значајним међународним изложбама (Фаенца, Валори, Мино, Кореја, Валенсија, Тармина, Загреб), Награда на Међународној изложби Шоља;

4) За сценографију и костимографију:

Награде на међународним манифестацијама, и то: Прашки квадријенале сценографије и костимографије, Тријенале сценографије и костимографије Нови Сад, Стеријино позорје Нови Сад, Златна арена Пула, позоришни и филмски фестивали (Јоаким Вујић, Сусрети позоришта Војводине, Херцег Нови, Сопот, МЕС);

5) За текстил и савремено одевање:

Награда Златни прстен, Награда за животно дело, Награда Златна кошута, и награде на другим међународним сајмовима моде, Награда на изложби Бијенале таписерије, Награда на изложби Тисо, награде на међународним манифестацијама текстила и таписерија (Лођ, Лозана);

6) За примењено сликарство и графику:

Награде на међународним изложбама илустрације (Златно перо Београда, Бијенале илустрације Братислава БИБ), карикатуре (Златни осмех Београда), награде на међународним изложбама стрипа, илустрације и карикатуре, Награда Пјер, Награда Невен, Награда Грифон и Награда Велики печат (Графички колектив);

7) За конзервацију и рестаурацију:

Награда Друштва конзерватора Србије, Награда Републичког завода за заштиту споменика културе Србије;

8) За уметничку фотографију:

Награда Националног центра за фотографију, Награда Фото савеза Југославије за животно дело, Награда Савеза новинара Србије за целокупно дело, или награде на међународним изложбама фотографије;

9) За вајарство:

Награде на међународним смотрама скулптуре (Тера Кикинда, Свет скулптуре Аранђеловац, изложба „Простор”);

3. Визуелна уметност:

– ретроспективна изложба или мултимедијска презентација у музејској или галеријској институцији од националног значаја за Републику Србију,

– шест учешћа на колективним изложбама у музејској или галеријској институцији или на манифестацијама од националног значаја за Републику Србију,

– дела у колекцији музеја или галерије од националног значаја за Републику Србију,

– три реализована дела монументалних димензија, (споменик, мозаик, фреска, скулптура, слика и сл.),

– учешће на групним изложбама које антологијски представљају визуелну уметност Србије у музејским установама у иностранству,

– рад визуелног уметника треба да буде пропраћен позитивним одзивима критичке јавности објављеним у стручним периодичним публикацијама, монографијама или средствима јавног информисања,

– рад визуелног уметника треба да буде награђен на међународној изложби у иностранству или неком од награда у Републици Србији, и то: Републичка награда, Награда Октобарског салона, Награда града Београда/Октобарска награда града Београда, Награда Политике из Фонда Владислав Рибникар, награда на смотрама професионалних удружења (УЛУС и УЛУВ), Награда Иван Табаковић, или наградама на некој од периодичних манифестација од националног значаја за Републику Србију;

4) Архитектура:

– 10 мањих реализованих пројеката,

– 10 пројеката признатих јавним надметањем и 15 реализованих мањих радова,

– једна самостална ретроспективна изложба,

– учешће на шест жирираних изложби и 12 реализованих мањих радова,

– уметнички рад треба да буде пропраћен позитивним одзивима критичке јавности објављеним у стручним периодичним публикацијама, монографијама или средствима јавног информисања,

– уметнички рад треба да буде награђен неким од вредних награда у Републици Србији, и то: Републичка награда, Награда Борбе (покрајинска, републичка или савезна), Награда града Београда/Октобарска награда града Београда, Велика награда архитектуре САС, Награда за ентеријер Александар Шалетић, Добровићева награда за изузетно дело, Повеља АСА за животно дело у архитектури Србије, Награда Иван Табаковић, или вредним међународним наградама.

2. Критеријуми за стицање статуса истакнутог стручњака у култури у области ликовне и примењене уметности, визуелне уметности и архитектуре јесу:

1) Ликовно стваралаштво

– четири књиге из области теорије или историје ликовних уметности или мултимедијалног стваралаштва, односно 600 ауторских страна с текстовима из области критике ликовних уметности или мултимедијалног стваралаштва објављених у стручним периодичним публикацијама, монографијама или средствима јавног информисања у Републици Србији или иностранству,

– радови из поменутих области морају се одликовати оригиналношћу и морају бити утицајни у оквиру своје области,

– теоријски рад треба да буде награђен неком од награда у Републици Србији, и то: Републичка награда; Награда Лазар Трифуновић за ликовну критику, Награда Друштва историчара уметности Србије, Награда града Београда/Октобарска награда града Београда, или вредним међународним наградама и општинским наградама завичаја.

2) Примењена уметност

– четири књиге из области теорије или историје примењене уметности,

– 600 ауторских страна с текстовима из области критике примењене уметности објављених у стручним периодичним публикацијама, монографијама, студијским каталозима, часописима, новинама, wеб порталима, магазинима или другим средствима јавног информисања у Републици Србији или иностранству,

– покривање 15 пројеката (ауторских или студијских изложби) реализованих у галеријама или музејима са уметничким саветом у земљи и иностранству,

– 30 стручних телевизијских емисија са стручним сценаријом из области примењеног стваралаштва, или критика емитованих на радио емисијама, Трећем програму Радио Београда, Другом програму Радио Београда,

– радови из поменутих области морају се одликовати оригиналношћу и морају бити утицајни у оквиру своје области,

– теоријски рад треба да буде награђен неком од награда у Републици Србији, и то: Награда Павле Васић, Награда Лазар Трифуновић, Награда Светозар Радојчић, Награда Радомир Станић, Награда Ранко Радовић (УЛУПУДС, AICA, ДИУС, ICOM), или вредним међународним наградама.

3) Визуелна уметност

– четири књиге из области теорије или историје визуелне уметности, односно 600 ауторских страна с текстовима из области критике визуелне уметности објављених у стручним периодичним публикацијама, монографијама, односно средствима јавног информисања у Републици Србији или иностранству,

– радови се морају одликовати оригиналношћу и морају бити утицајни у оквиру своје области,

– теоријски рад треба да буде награђен неком од награда у Републици Србији, и то: Награда Лазар Трифуновић за ликовну критику, Награда Друштва историчара уметности Србије, Награда града Београда/Октобарска награда града Београда, или вредним међународним наградамаопштинска награда завичаја.

4) Архитектура

– четири књиге, односно 600 ауторских страна из области архитектуре објављених у стручним периодичним публикацијама, монографијама или средствима јавног информисања у Републици Србији или иностранству,

– уређивање једног часописа из области архитектуре или урбанизма који је излазио дуже од три године,

– 20 радова објављених у стручним часописима или читаних на конгресима,

– радови се морају одликовати оригиналношћу и морају бити утицајни у оквиру своје области,

– стручни рад треба да буде награђен неком од вредних награда у Републици Србији, и то: Награда Павле Васић и др., или вредним међународним наградама.,

члан 7.

Иницијатибни одбор за доделу призања  Повеље истакнути уметник Завичаја,  чине представници  установа културе чији су оснивачи Градови и општине на територији области средње Колубаре и Шумадијске Колубаре  које у својој делатности имају  горе поменуте области у култури. 

1. Иницијативни одбор потписује договор о иницијативи и усваја  и усваја овај правилник.

2.Иницијативни идбор делегира стручни жири и додатним пропозицијама одређује број чланова жирија,време и место доделе повелје ,те пропозиције ко може бити предлагач кандидата за признање.

Члан 8.

 Правилник ступа на снагу даном усвајања од стране иницијативног одбора.